Regulamin konkursu „Zaplanuj wiosnę”

Regulamin konkursu „Zaplanuj wiosnę” INTERDRUK S.A.  (dalej: „Regulamin”)

 

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Organizatorem konkursu „Zaplanuj wiosnę!”  (dalej: „KONKURS”) jest INTERDRUK S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-842) zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000446123 REGON: 712547115, NIP: 826-19-93-501, o kapitale zakładowym 42.915.000,00 zł opłaconym w całości (dalej jako Interdruk S.A. lub „Organizator”).
2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Organizator jest przekazującym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
4. Celem konkursu jest  wzmożenie ruchu w social – mediach, na profilu instagram @interdruk_official. 
5. Konkurs  trwa od dnia 21.03.2020 – od godz. 15:00 dnia 25.03.2020 do godziny 12:00. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”.)
6.  Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu  25.03.2020 o godz. 18:00 na kanale Instagram użytkownika interdruk_official.
7. Konkurs jest organizowany i prowadzony na podstawie i zgodnie z Regulaminem.
8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540 z późn. zm.).

 

§2 [ZASADY KONKURSU]

1. W Konkursie „Zaplanuj wiosnę!” mogą brać udział wszyscy Użytkownicy Instagrama.
2.  Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora.
3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien: 
– wykonać konkursowe zadanie polegające na: opisaniu w komentarzu pod konkursowym postem na instrgramie Organizatora, lub pokazaniu w instastories (prawidłowo tagując profil @interdruk_official) sposobu na zaplanowanie wiosny 
– Polubić konkursowy post
– Polubić profil na instagramie  @interdruk_official 
– Konto Uczestnika konkursu musi być publiczne
 5. Spośród komentarzy umieszczonych pod konkursowym postem, lub prawidłowo otagowanych instatories,  komisja konkursowa wyłoni jedną osobę, która wskaże najbardziej kreatywny sposób na zaplanowanie wiosny. 

 

§3 [NAGRODY]

1. Do wygrania w Konkursie jest 1 zestaw nagród. („Nagrody”)
2. W skład jednej nagrody wchodzi:
     – zestaw składający się z  4 zeszytów z serii NOTEBQ. 
3. W Konkursie wygrywa:
     – 1 użytkownik biorący udział w konkursie, który napisze najbardziej kreatywny komentarz dotyczący sposobu planowania lub umieści kreatywne instastories na ten temat, tagując profil instagram @interdruk_official
4. Wartość jednej nagrody wynosi: 40 zł brutto. 
5. Wartość nagrody jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od osób fizycznych (art. 21 ust 1 pkt 68 a u. p.d.o. f.)
6. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana  jedna Nagroda.
7. Laureaci o wygranych nagrodach i sposobie ich odbioru zostaną powiadomieni przez Organizatora w poście rozstrzygającym konkurs, na profilu instagram,   @interdruk_official w dniu 25.03.2020r. 
8. Nie jest możliwe odstąpienie od nagrody osobom trzecim, ani wypłacenie równowartości nagrody w formie pieniężnej.
9. Nagrody nieodebrane pozostają własnością organizatora.

 

§4 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

1. Udział Uczestnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu i zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do celów określonych w niniejszym Konkursie.
2. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Organizator.
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem iodo@interdruk.com.pl.
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 a)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.UE L 119/1).
5. Dane są przetwarzane w celu bezpośrednio związanym z niniejszym Konkursem w zakresie określonym niniejszym regulaminem, w szczególności zaś w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem  Konkursu, w celu przyznania i wręczenia Nagród oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami . 
6. Dane mogą być również wykorzystywane w celach marketingowych i jego późniejszych publikacji na stronach internetowych. Dane osobowe są przetwarzane przez okres maksymalnie 3 lat od zakończenia czynności marketingowych, chyba że zgoda zostanie wcześniej wycofana. 
7. Przetwarzane są jedynie podstawowe kategorie danych umożliwiające skorzystanie z niniejszego Konkursu. Dane osobowe nie są przekazywane zewnętrznym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów którym z mocy prawa ADO musi przekazać dane osoby fizycznej oraz podmiotów zapewniających obsługę informatyczną Konkursu „Zaplanuj wiosnę!” a także z zastrzeżeniem publikacji na stronach internetowych. 
8. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych związanych z niniejszym Konkursem jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych może uniemożliwić uczestnictwo w Konkursie.  

 

§5 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]

1. Organizator Konkursu gwarantuje prawidłowość Regulaminu oraz jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny zgodny z siedzibą Organizatora Konkursu.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.03.2020 r.

Warszawa, dnia 21.03.2020r. 

Organizator