Regulamin konkursu "Wakacyjna (nie)pogoda"

Regulamin konkursu „Wakacyjna (nie)pogoda” INTERDRUK S.A. (dalej: „Regulamin”)

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem konkursu „Wakacyjna (nie)pogoda” (dalej: „KONKURS”) jest INTERDRUK S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-842) zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000446123 REGON: 712547115, NIP: 826-19-93-501, o kapitale zakładowym 42.915.000,00 zł opłaconym w całości (dalej jako Interdruk S.A. lub „Organizator”).
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Organizator jest przekazującym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 4. Celem konkursu jest wzmożenie ruchu w social mediach, na profilu Instagram @bebe.friends.
 5. Konkurs trwa od dnia 09.07.2020 r. – od godz. 09:00 do dnia 12.07.2020 r. do godziny 24:00. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”.)
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 13.07.2020 r. o godz. 15:00 na profilu Instagram użytkownika bebe.friends.
 7. Konkurs jest organizowany i prowadzony na podstawie i zgodnie z Regulaminem.
 8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540 z późn. zm.).

§2 [ZASADY KONKURSU]

 1. W Konkursie „Wakacyjna (nie)pogoda” mogą brać udział wszyscy Użytkownicy Instagrama.
 2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora.
 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
  – wykonać konkursowe zadanie polegające na: opisaniu w komentarzu pod konkursowym postem na Instagramie Organizatora (bebe.friends) sposobu na niepogodę podczas wakacyjnego wyjazdu z dzieckiem.
  – Polubić konkursowy post

  – polubić profil na Instagramie: @bebe.friends
  – Konto Uczestnika konkursu musi być publiczne
 5. Spośród komentarzy umieszczonych pod konkursowym postem komisja konkursowa wyłoni trzech użytkowników (użytkowniczki), które wskażą najbardziej kreatywne sposoby na zaplanowanie dnia na niepogodę podczas wakacyjnego wyjazdu z dzieckiem.  

 

§3 [NAGRODY]

 1. Do wygrania w Konkursie są 3 zestawy nagród. („Nagrody”)
 1. W skład jednej nagrody wchodzi:
   

                PASTELOWA WYPRAWKA:

– Bazgrownik A4 z szablonem BB

– Kredki ołówkowe Jumbo BB Kids Pastel

– Kredki świecowe BB Kids Pastel

– Pastele olejne BB Kids Pastel

– Linijka flexi 15 cm BB Kids Pastel

– Farby plakatowe 12 kol. BB Kids Pastel

– Klej w sztyfcie transparentny 8g 2 szt. BB Kids Pastel

– Pędzle plastikowe 5 szt. BB Kids Pastel

– Pamiętnik 150x150 Metallic 60 kartek

– Brulion A6 96 BB Kids Pastel

– Zeszyt A5 16 linia BB Kids Pastel

– Zeszyt A5 32 kratka BB Kids Pastel

– Zeszyt A5 16 kol. Linia BB Kids Pastel

– Teczka C4 BB Kids Pastel

 

lub:
 

KOLOROWA WYPRAWKA

–  Bazgrownik A4 z szablonem BB

Kredki ołówkowe Jumbo BB Kids

Kredki świecowe BB Kids

Pastele olejne BB Kids

Linijka flexi 15 cm BB Kids

Farby plakatowe 12 kol. BB Kids

Klej w sztyfcie transparentny 8g 2 szt. BB Kids

Pędzle plastikowe 5 szt. BB Kids

Notes A6 50 BB Kids Pastel

Zeszyt A6 32 z poddrukiem BB

Notes A7 50 BB Kids Pastel

Kołozeszyt A6 80 BB Kids

Zeszyt A5 16 linia BB Kids

Zeszyt A5 16 kratka BB Kids

Zeszyt A5 16 kol. linia BB Kids

Teczka C4 BB Kids

 

 1. W Konkursie wygrywa:
  – trzech użytkowników (użytkowniczek) biorących udział w konkursie, którzy/-re napiszą najbardziej kreatywne komentarze, dotyczące zaplanowania dnia na niepogodę podczas wakacyjnego wyjazdu.
 2. Wartość jednej nagrody wynosi: 84,52 zł netto (pastelowa wyprawka) lub 76,25 zł netto (kolorowa wyprawka).  
 3. Wyłonieni do wygranej użytkownicy (użytkowniczki) wybiorą serię Nagrody (pastelową wyprawkę lub kolorową wyprawkę). Swój wybór wskażą w wiadomości prywatnej do Organizatora.
 4. Wartość nagrody jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od osób fizycznych (art. 21 ust 1 pkt 68 a u. p.d.o. f.)
 5. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana  jedna Nagroda.
 6. Laureaci o wygranych nagrodach i sposobie ich odbioru zostaną powiadomieni przez Organizatora w poście rozstrzygającym konkurs, na profilu instagram, @bebe.friends w dniu 12.07.2020 r.
 7. Nie jest możliwe odstąpienie od nagrody osobom trzecim, ani wypłacenie równowartości nagrody w formie pieniężnej.
 8. Nagrody nieodebrane pozostają własnością organizatora.

 

§4 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Udział Uczestnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu i zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do celów określonych w niniejszym Konkursie.
 2. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Organizator.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem iodo@interdruk.com.pl.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.UE L 119/1).
 5. Dane są przetwarzane w celu bezpośrednio związanym z niniejszym Konkursem w zakresie określonym niniejszym regulaminem, w szczególności zaś w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu przyznania i wręczenia Nagród oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Dane mogą być również wykorzystywane w celach marketingowych i jego późniejszych publikacji na stronach internetowych. Dane osobowe są przetwarzane przez okres maksymalnie 3 lat od zakończenia czynności marketingowych, chyba że zgoda zostanie wcześniej wycofana.
 7. Przetwarzane są jedynie podstawowe kategorie danych umożliwiające skorzystanie z niniejszego Konkursu. Dane osobowe nie są przekazywane zewnętrznym odbiorcom, z wyłączeniem podmiotów, którym z mocy prawa ADO musi przekazać dane osoby fizycznej oraz podmiotów zapewniających obsługę informatyczną Konkursu „Wakacyjna (nie)pogoda” a także z zastrzeżeniem publikacji na stronach internetowych.
 8. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych związanych z niniejszym Konkursem jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych może uniemożliwić uczestnictwo w Konkursie.

 

§5 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]

 1. Organizator Konkursu gwarantuje prawidłowość Regulaminu oraz jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny zgodny z siedzibą Organizatora Konkursu.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.07.2020 r.

Warszawa, dnia 09.07.2020 r.

Organizator