Regulamin konkursu „Napisz list do św. Mikołaja...”

Regulamin konkursu „Napisz list do św. Mikołaja...” INTERDRUK S.A. (dalej: „Regulamin”)

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Organizatorem konkursu „Napisz list do św. Mikołaja...” (dalej: „KONKURS”) jest INTERDRUK S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-842) zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000446123 REGON: 712547115, NIP: 826-19-93-501, o kapitale zakładowym 42.915.000,00 zł opłaconym w całości (dalej jako Interdruk S.A. lub „Organizator”).

2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Organizator jest przekazującym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.

4. Celem konkursu jest pozyskanie obserwatorów na kanałach social media.

5. Konkurs trwa od dnia 03.12.2018 – od godz. 17:00 dnia 06.12.2018 do godziny 16:00. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”.)

6. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 06.12.2018 o godz 17:00 na kanale Instagram użytkownika interdruk_official.

7. Konkurs jest organizowany i prowadzony na podstawie i zgodnie z Regulaminem.

8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540 z późn. zm.).

§2 [ZASADY KONKURSU]

1. W Konkursie „Napisz list do św. Mikołaja...” mogą brać udział wszyscy Użytkownicy Instagrama.

2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora.

3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.

4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:

wykonać konkursowe zadanie polegające na: napisaniu komentarza pod konkursowym postem, w który będzie odpowiedzią na pytanie: Za co lubisz produkty INTERDRUK ?

Polubić konkursowy post

polubić profil @interdruk_official

Konto Uczestnika konkursu musi być publiczne.

5. Spośród komentarzy umieszczonych pod konkursowym postem komisja konkursowa wyłoni 5 osób, które napiszą najbardziej kreatywne komentarze dotyczące konkursu.

§3 [NAGRODY]

1. Do wygrania w Konkursie jest 5 zestawów nagród („Nagrody”)

W skład jednego zestawu wchodzą:

                 - YN JOY - kleje brokatowe GLAM i 3D ( po jednym z każdego koloru)

                 - YN TEEN – Mazaki brokatowe

                 - BRULION A5 96 - z serii Marble oraz Animal Philosphy

                  Wartość jednego zestawu wynosi: 50 zł

 2. W Konkursie wygrywa 5 osób, które napiszą najbardziej kreatywne komentarze

3. Wartość nagrody jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od osób fizycznych (art. 21 ust 1 pkt 68 a u. p.d.o. f.)

4. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana jedna Nagroda.

5. Laureaci o wygranych nagrodach i sposobie ich odbioru zostaną powiadomieni przez Organizatora na profilu interdruk_official.

6. Nie jest możliwe odstąpienie od nagrody osobom trzecim, ani wypłacenie równowartości nagrody w formie pieniężnej.

7. Nagrody nieodebrane pozostają własnością organizatora.

§4 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

  1. Udział Uczestnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu i zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do celów określonych w niniejszym Konkursie.

  2. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Organizator.

  3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem iodo@interdruk.com.pl.

  4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.UE L 119/1).

  5. Dane są przetwarzane w celu bezpośrednio związanym z niniejszym Konkursem w zakresie określonym niniejszym regulaminem, w szczególności zaś w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu przyznania i wręczenia Nagród oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami .

  6. Dane mogą być również wykorzystywane w celach marketingowych i jego późniejszych publikacji na stronach internetowych. Dane osobowe są przetwarzane przez okres maksymalnie 3 lat od zakończenia czynności marketingowych, chyba że zgoda zostanie wcześniej wycofana.

  7. Przetwarzane są jedynie podstawowe kategorie danych umożliwiające skorzystanie z niniejszego Konkursu. Dane osobowe nie są przekazywane zewnętrznym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów którym z mocy prawa ADO musi przekazać dane osoby fizycznej oraz podmiotów zapewniających obsługę informatyczną Konkursu „ Napisz list do św. Mikołaja...” a także z zastrzeżeniem publikacji na stronach internetowych.

  8. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9. Podanie danych osobowych związanych z niniejszym Konkursem jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych może uniemożliwić uczestnictwo w Konkursie.

§5 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]

1. Organizator Konkursu gwarantuje prawidłowość Regulaminu oraz jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny zgodny z siedzibą Organizatora Konkursu.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.12.2018 r.

 

Warszawa, dnia 03.12.2018 r

Organizator