Regulamin konkursu "INSTAwyprawka"

Regulamin konkursuINSTAwyprawka” INTERDRUK S.A. (dalej: „Regulamin”)

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Organizatorem konkursuINSTAwyprawka (dalej: „KONKURS”) jest INTERDRUK S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-842) zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000446123 REGON: 712547115, NIP: 826-19-93-501, o kapitale zakładowym 42.915.000,00 zł opłaconym w całości (dalej jako Interdruk S.A. lub „Organizator”).

2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Organizator jest przekazującym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.

4. Celem konkursu jest pozyskanie obserwatorów na kanałach social media.

5. Konkurs trwa od dnia 10.08.2019od godz. 16:00 do dnia 16.08.2019 do godziny 16:00. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”.)

6. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 18.08.2019 o godz 17:00 na kanale Instagram użytkownika interdruk_official.

7. Konkurs jest organizowany i prowadzony na podstawie i zgodnie z Regulaminem.

8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540 z późn. zm.).

§2 [ZASADY KONKURSU]

1. W Konkursie INSTAwyprawka uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba, która:

 

a) ukończyła co najmniej 13 lat, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych – uzyskała taka osoba zgodę na udział w Konkursie oraz akceptację zasad regulaminu i zgody na przetwarzanie danych osobowych – od opiekuna prawnego, przedstawiciela ustawowego (Organizator weryfikować będzie dysponowaniem zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego przy odbiorze nagrody – zgoda potwierdzona ustnie przed przedstawiciela ustawowego l ub opiekuna prawnego lub zgoda pisemna ww. podmiotów przedstawiona przez Uczestnika konkursu, który ukończył 13 lat, lecz nie jest pełnoletni),

 

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych ( w przypadku osób pełnoletnich),

c) posiada aktywne konto w serwisie społecznościom Instagram spełniające warunki serwisu Instagram

 

d) spełni warunki niniejszego Regulaminu

2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora.

3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.

 

 

4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:

 

 • wykonać konkursowe zadanie polegające na: napisaniu komentarza pod zdjęciem, opisującym w jaki sposób produkty firmy
 • zaprosić w komentarzu jednego znajomego do konkursu, odpowiednio go tagując
 • Polubić konkursowy post
 • polubprofil @interdruk_official
   
 • Konto Uczestnika konkursu musi być publiczne.
 
5. Spośród komentarzy umieszczonych pod konkursowym postem komisja konkursowa wyłoni 1 osobę, która napisze najbardziej kreatywny komentarz dotyczący konkursu.

 

§3 [NAGRODY]

1. Do wygrania w Konkursie jest 1 nagroda („Nagrody”)

 

W skład jednej nagrody wchodzi:

 

 • aparat instax

 • kalendarz szkolny 2019/2020

 • kołozeszyt A4/100

 • brulion A4 /80

 • zeszyt A5/60

 • brulion A5/96

 • zeszyt A4/80

 

 

Wartość jednego zestawu wynosi: 350

 

2. W Konkursie wygrywa:

 

- 1 osoba , które napiszą najbardziej kreatywny komentarz

 

3. Wartość nagrody jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od osób fizycznych (art. 21 ust 1 pkt 68 a u. p.d.o. f.)

4. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana jedna Nagroda.

5. Laureaci o wygranych nagrodach i sposobie ich odbioru zostaną powiadomieni przez Organizatora na profilu interdruk_official.

6. Nie jest możliwe odstąpienie od nagrody osobom trzecim, ani wypłacenie równowartości nagrody w formie pieniężnej.

7. Nagrody nieodebrane pozostają własnością organizatora.

 

§4 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Udział Uczestnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu i zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do celów określonych w niniejszym Konkursie.

 2. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Organizator.

 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem iodo@interdruk.com.pl.

 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.UE L 119/1).

 5. Dane są przetwarzane w celu bezpośrednio związanym z niniejszym Konkursem w zakresie określonym niniejszym regulaminem, w szczególności zaś w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu przyznania i wręczenia Nagród oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami .

 6. Dane mogą być również wykorzystywane w celach marketingowych i jego późniejszych publikacji na stronach internetowych. Dane osobowe są przetwarzane przez okres maksymalnie 3 lat od zakończenia czynności marketingowych, chyba że zgoda zostanie wcześniej wycofana.

 7. Przetwarzane są jedynie podstawowe kategorie danych umożliwiające skorzystanie z niniejszego Konkursu. Dane osobowe nie są przekazywane zewnętrznym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów którym z mocy prawa ADO musi przekazać dane osoby fizycznej oraz podmiotów zapewniających obsługę informatyczną Konkursu „ Stylowa wyprawka szkolna” a także z zastrzeżeniem publikacji na stronach internetowych.

 8. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Podanie danych osobowych związanych z niniejszym Konkursem jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych może uniemożliwić uczestnictwo w Konkursie.

 

 


 


 


 

§5 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]

1. Organizator Konkursu gwarantuje prawidłowość Regulaminu oraz jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny zgodny z siedzibą Organizatora Konkursu.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.08.2019 r.


 


 

Warszawa, dnia 10.08.2019 r

Organizator