Odkryj piękno tej jesieni

Regulamin konkursu „Odkryj piękno tej jesieni” INTERDRUK S.A.
(dalej: „Regulamin”)


§ 1   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu „Odkryj piękno tej jesieni”  (dalej: „KONKURS”) jest INTERDRUK S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-842) zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000446123 REGON: 712547115, NIP: 826-19-93-501, o kapitale zakładowym 42.915.000,00 zł opłaconym w całości (dalej jako Interdruk S.A. lub „Organizator”).
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Organizator jest przekazującym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 4. Celem konkursu jest  pozyskanie obserwatorów na kanałach social media.
 5. Konkurs  trwa od dnia 30.10.2019 – od godz. 17:00 dnia 02.11.2019 do godziny 16:00. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”.)
 6. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu  02.11.2019 o godz 18:00 na kanale Instagram użytkownika interdruk_official.
 7. Konkurs jest organizowany i prowadzony na podstawie i zgodnie z Regulaminem.
 8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540 z późn. zm.).

 

§ 2  ZASADY KONKURSU

 

 1. W Konkursie „Odkryj piękno tej jesieni” mogą brać udział wszyscy Użytkownicy Instagrama.
 2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora.
 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien: 
  - Wykonać konkursowe zadanie polegające na: napisaniu komentarza pod konkursowym postem, w którym uczestnik opisze w kilku zdaniach, czym jest dla niego jesień.
  - Polubić konkursowy post.
  - Polubić profil: @interdruk_official.
  - Konto Uczestnika konkursu musi być publiczne.
 5. Spośród komentarzy umieszczonych pod konkursowym postem komisja konkursowa wyłoni osobę, która napisze najbardziej kreatywny komentarz dotyczący konkursowego pytania. 
   

§ 3  NAGRODY

 

 1. Do wygrania w Konkursie jest 1 zestaw nagród. („Nagrody”)
 2. W skład jednej nagrody wchodzi:
  - 1 x podróżnik
  - 1 x kalendarz książkowy A5
  - 2 x zeszyt poplipropylenowy
  - 1 x brulion w kropki 
  - 1 x kołobrulion A5 
  - 1 x kołozeszyt A4 
 3. W Konkursie wygrywa:
  - 1 osoba która napisze najbardziej kreatywny komentarz
 4. Wartość nagrody jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od osób fizycznych (art. 21 ust 1 pkt 68 a u. p.d.o. f.)
 5. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana  jedna Nagroda.
 6. Laureaci o wygranych nagrodach i sposobie ich odbioru zostaną powiadomieni przez Organizatora na profilu interdruk_official.
 7. Nie jest możliwe odstąpienie od nagrody osobom trzecim, ani wypłacenie równowartości nagrody w formie pieniężnej.
 8. Nagrody nieodebrane pozostają własnością organizatora.

 

§ 4  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Udział Uczestnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu i zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do celów określonych w niniejszym Konkursie.
Administratorem danych osobowych (ADO) jest Organizator.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem iodo@interdruk.com.pl.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 a)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.UE L 119/1).
Dane są przetwarzane w celu bezpośrednio związanym z niniejszym Konkursem w zakresie określonym niniejszym regulaminem, w szczególności zaś w celach związanych z organizacją
i przeprowadzeniem  Konkursu, w celu przyznania i wręczenia Nagród oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami . 
Dane mogą być również wykorzystywane w celach marketingowych i jego późniejszych publikacji na stronach internetowych. Dane osobowe są przetwarzane przez okres maksymalnie 3 lat od zakończenia czynności marketingowych, chyba że zgoda zostanie wcześniej wycofana. 
Przetwarzane są jedynie podstawowe kategorie danych umożliwiające skorzystanie z niniejszego Konkursu. Dane osobowe nie są przekazywane zewnętrznym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów którym z mocy prawa ADO musi przekazać dane osoby fizycznej oraz podmiotów zapewniających obsługę informatyczną Konkursu „Odkryj piękno tej jesieni” a także z zastrzeżeniem publikacji
na stronach internetowych. 
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych związanych z niniejszym Konkursem jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych może uniemożliwić uczestnictwo w Konkursie.  

 

§ 5  POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Organizator Konkursu gwarantuje prawidłowość Regulaminu oraz jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny zgodny z siedzibą Organizatora Konkursu.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.10.2019 r.

 

Warszawa, dnia 30.10.2019r. 
Organizator