Regulamin konkursu „Stylowa wyprawka szkolna”

Regulamin konkursu „Stylowa wyprawka szkolna” INTERDRUK S.A. (dalej: „Regulamin”)

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1. Organizatorem konkursu „Stylowa wyprawka szkolna ” (dalej: „KONKURS”) jest INTERDRUK S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-842) zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000446123 REGON: 712547115, NIP: 826-19-93-501, o kapitale zakładowym 42.915.000,00 zł opłaconym w całości (dalej jako Interdruk S.A. lub „Organizator”).
2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Organizator jest przekazującym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
4. Celem konkursu jest pozyskanie obserwatorów na kanałach social media.
5. Konkurs trwa od dnia 22.08.2018 – do godz. 17:00 dnia 29.08.2018 . (dalej: „Okres Trwania Konkursu”.
6. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 29.08.2018 o godz 19:00 na kanale Instagram użytkownika interdruk_official.
7. Konkurs jest organizowany i prowadzony na podstawie i zgodnie z Regulaminem.
8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540 z późn. zm.).

§2 [ZASADY KONKURSU]
1. W Konkursie „Stylowa wyprawka szkolna” mogą brać udział wszyscy Użytkownicy Instagrama.
2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora.
3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
➢ odpowiedzieć w komentarzu pod konkursowym postem: jak przygotowuje się do rozpoczęcia roku szkolnego
➢ polubić profil interdruk_official na Instagramie oraz konkursowego posta,
5. Konto Uczestnika konkursu musi być publiczne.
5. Spośród umieszczonych komentarzy, komisja konkursowa wyłoni 5 osób, które umieściły najbardziej kreatywne komentarze pod postem

§3 [NAGRODY]
1. W Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody („Nagrody”)
- 5 zestawów wyprawek szkolnych
Zwycięzca może sobie wybrać jeden z 3 zestawów do wyboru: Marble, Unicat, Wild Nature
W skład zestawu wchodzą: zeszyty, kołozeszyty, notesy, notatniki, teczki.
Orientacyjna wartość jednego zestawu wynosi: 50 zł

2. W Konkursie wygrywa:
- 5 osób, które napiszą najbardziej kreatywne komentarze pod postem,
3. Wartość nagrody jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od osób fizycznych (art. 21 ust 1 pkt 68 a u. p.d.o. f.)
4. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana jedna Nagroda.
5. Laureaci o wygranych nagrodach i sposobie ich odbioru zostaną powiadomieni przez Organizatora na profilu interdruk_official.
6. Nie jest możliwe odstąpienie od nagrody osobom trzecim, ani wypłacenie równowartości nagrody w formie pieniężnej.
7. Nagrody nieodebrane pozostają własnością organizatora.

§4 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
1. Udział Uczestnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu i zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do celów określonych w niniejszym Konkursie.
2. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Organizator.
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem iodo@interdruk.com.pl.
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.UE L 119/1).
5. Dane są przetwarzane w celu bezpośrednio związanym z niniejszym Konkursem w zakresie określonym niniejszym regulaminem, w szczególności zaś w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu przyznania i wręczenia Nagród oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami .
6. Dane mogą być również wykorzystywane w celach marketingowych i jego późniejszych publikacji na stronach internetowych. Dane osobowe są przetwarzane przez okres maksymalnie 3 lat od zakończenia czynności marketingowych, chyba że zgoda zostanie wcześniej wycofana.
7. Przetwarzane są jedynie podstawowe kategorie danych umożliwiające skorzystanie z niniejszego Konkursu. Dane osobowe nie są przekazywane zewnętrznym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów którym z mocy prawa ADO musi przekazać dane osoby fizycznej oraz podmiotów zapewniających obsługę informatyczną Konkursu „ Stylowa wyprawka szkolna” a także z zastrzeżeniem publikacji na stronach internetowych.
8. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych związanych z niniejszym Konkursem jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych może uniemożliwić uczestnictwo w Konkursie.

§5 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]
1. Organizator Konkursu gwarantuje prawidłowość Regulaminu oraz jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny zgodny z siedzibą Organizatora Konkursu.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.08.2018 r.


Warszawa, dnia 22.08.2018 r
Organizator