Regulamin konkursu „Opowiedz nam o swojej wymarzonej okładce” INTERDRUK S.A.

(dalej: „Regulamin”)

 

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 

1. Organizatorem konkursu „Opowiedz nam o swojej wymarzonej okładce” (dalej: „KONKURS”) jest INTERDRUK S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-842) zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000446123 REGON: 712547115, NIP: 826-19-93-501, o kapitale zakładowym 42.915.000,00 zł opłaconym w całości (dalej jako Interdruk S.A. lub „Organizator”).

2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Organizator jest przekazującym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.

4. Celem konkursu jest pozyskanie obserwatorów na kanałach social media.

5. Konkurs trwa od dnia 11.06.2019 – od godz. 13:00 dnia 18.06.2019 do godziny 12:00. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”.)

6. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 18.06.2019 o godz 16:00 na kanale Instagram użytkownika interdruk_official.

7. Konkurs jest organizowany i prowadzony na podstawie i zgodnie z Regulaminem.

8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540 z późn. zm.).

 

§2 [ZASADY KONKURSU]

 

1. W Konkursie „Opowiedz nam o swojej wymarzonej okładce” mogą brać udział wszyscy Użytkownicy Instagrama.

2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora.

3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.

4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:

  • wykonać konkursowe zadanie polegające na: napisaniu komentarza pod konkursowym postem, w którym uczestnik opisze w kilku zdaniach, jak wg niego powinna wyglądać wymarzona okładka.

  • Zaproszeniu do konkursu dwóch osób za pośrednictwem oznaczenia ich w komentarzu, w którym uczestnik opisuje konkursowe zadanie

  • Polubić konkursowy post

  • polubić profil @interdruk_official

  • Konto Uczestnika konkursu musi być publiczne


5. Spośród komentarzy umieszczonych pod konkursowym postem komisja konkursowa wyłoni 3 osoby, które napiszą najbardziej kreatywne komentarze dotyczące konkursu.

 

§3 [NAGRODY]

 

1. Do wygrania w Konkursie jest 3 nagród. („Nagrody”)

2. W skład jednej nagrody wchodzą:

  • kolekcja zeszytów zapachowych (4 zeszyty)

  • Brulion z gumką Black&Blue

  • długopis Diamond Black&Blue


3. W Konkursie wygrywa:

  • 3 osoby, które napiszą najbardziej kreatywne komentarze

  • oznaczone przez zwyciężcę osoby, które wzięły udział w konkursie


4. Wartość nagrody jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od osób fizycznych (art. 21 ust 1 pkt 68 a u. p.d.o. f.)

5. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana jedna Nagroda.

6. Laureaci o wygranych nagrodach i sposobie ich odbioru zostaną powiadomieni przez Organizatora na profilu interdruk_official.

7. Nie jest możliwe odstąpienie od nagrody osobom trzecim, ani wypłacenie równowartości nagrody w formie pieniężnej.

8. Nagrody nieodebrane pozostają własnością organizatora.

 

§4 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 

1. Udział Uczestnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu i zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do celów określonych w niniejszym Konkursie.

2. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Organizator.

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem iodo@interdruk.com.pl.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.UE L 119/1).

5. Dane są przetwarzane w celu bezpośrednio związanym z niniejszym Konkursem w zakresie określonym niniejszym regulaminem, w szczególności zaś w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu przyznania i wręczenia Nagród oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Dane mogą być również wykorzystywane w celach marketingowych i jego późniejszych publikacji na stronach internetowych. Dane osobowe są przetwarzane przez okres maksymalnie 3 lat od zakończenia czynności marketingowych, chyba że zgoda zostanie wcześniej wycofana.

7. Przetwarzane są jedynie podstawowe kategorie danych umożliwiające skorzystanie z niniejszego Konkursu. Dane osobowe nie są przekazywane zewnętrznym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów którym z mocy prawa ADO musi przekazać dane osoby fizycznej oraz podmiotów zapewniających obsługę informatyczną Konkursu „Opowiedz nam o swojej wymarzonej okładce” a także z zastrzeżeniem publikacji na stronach internetowych.

8. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, usunięcia lub o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych związanych z niniejszym Konkursem jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych może uniemożliwić uczestnictwo w Konkursie.

 

§5 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]

 

1. Organizator Konkursu gwarantuje prawidłowość Regulaminu oraz jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny zgodny z siedzibą Organizatora Konkursu.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.06.2019 r.

 

Warszawa, dnia 11.06.2019 r.
Organizator