We seek a person who combines ambition, competence, and zeal. If that describes you, write to us.

We will be glad to meet and talk about the possibility of working together.

Send your application by e-mail or complete the form:

If you are applying by e-mail, remember to:

  • State the name of the job position for which you are applying, 
  • Attach your cover letter and resume (make sure the document includes your consent for processing your personal data for recruitment purposes),

Send the application to the following address: kadry@interdruk.com.pl

We reply only to selected offers.

You want to join the team, complete the form:

Obowiązek informacyjny

  1. Administratorem (ADO) danych osobowych jest INTERDRUK SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 15/3002, KRS 0000446123.

  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO): iodo@interdruk.com.pl

  3. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją powyższego zapytania i przyczyną kontaktu oraz realizacją obowiązków prawnych z tym związanych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (RODO).

  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty którym z mocy prawa ADO musi przekazać dane osoby fizycznej.

  5. Dane będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji określony w odrębnych przepisach prawa, w przypadku ich braku – przez okres upływu roszczeń wynikających z kontaktu, nie dłużej niż 3 lata.

  6. Osobie fizycznej przysługuje prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  8. Podanie danych jest dobrowolne, natomiast niepodanie danych niezbędnych ze względu na rodzaj przetwarzania może uniemożliwić współpracę z ADO.